Call V247 Banner

Sửa số phone

Dùng bảng sau để sửa số phone đã nạp nhầm. Lưu ý: Quý khách chỉ được sửa số phone một lần duy nhất cho mỗi giao dịch.