Call V247 Banner

Chính sách hoàn tiền

English version:

  1. Refund claims must be within 7 days from date of purchase.
  2. All purchased credits must be unused.
  3. Last transaction must be via CallV247.com.

For all promotional transactions, all reward credits will be deducted.

Vietnamese version:

  1. Thời hạn hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao dịch.
  2. Toàn bộ số tiền đã nạp phải chưa được sử dụng.
  3. Giao dịch gần nhất phải được thực hiện qua website CallV247.com.

Đối với các giao dịch được khuyến mãi, khi hoàn tiền, phần tiền khuyến mãi sẽ bị thu hồi.